VEDTEKTER

Nesoddtangen Vel

Stiftet 20. juni 1920

§1

Velets formal er å ivareta medlemmenes felles interesser innen Nesoddtangen Velområde.

§2

Som medlem av velet kan opptas enhver eier av grunn innen Nesoddtangen Velområde. Styret godkjenner medlemskap.

§3

Medlemskontingenten er pr. kalenderår. Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen. Utmeldelser kan kun finne sted fra årets utgang, og må skje skriftlig innen utgangen av september. Medlemmer som ikke har
betalt kontingenten i 2 på hverandre følgende år, kan strykes av medlemsfortegnelsen.
Intet medlem hefter for velets forpliktelser med mer enn vedkommendes til enhver tid forefalte medlemskontingent.

$4

Ordinær generalforsamling holdes innen 15. november.
Generalforsamlingen berammes av styret, og innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med 7 dagers varsel eller når minst 4-del av medlemmene skriftlig
forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som er nevnt i innkallingen.

§5

Ordinær generalforsamling behandler:

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Fastsettelse av årskontingent
  • Valg av styremedlemmer m.v. som nevnt i §6
  • Innkomne saker

Medlem kan møte ved fullmektig, som kan være ektefelle/samboer, myndige barn eller annet velmedlem.

§6

Styret består av minst 4 medlemmer og velges for 2 år. Årsmøtet velger leder og minimum 3 styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv. Revisor velges for 2 år.

§7

Forslag som ønskes behandlet pa ordiner generalforsamling, ma vare kommet til styret innen utgangen av september.

§8

Forandringer av disse vedtekter kan kun vedtas med 2/3-dels flertall av de fremmøtte medlemmer pa ordinær generalforsamling.

§9

Oppløsing av velet kan kun vedtas med 2/3-dels flertall på ordinær generalforsamling, hvor minst 3/4-del av velets medlemmer er representert. Hvis ikke 3/4-del av medlemmene er representert, kan oppløsning foretas i ny
ekstraordinær generalforsamling, og avgjøres med 2/3-del av de møtende stemmer.
Hvis oppløsning besluttes bestemmer generalforsamlingen med alminnelig flertall hva som skal gjøres med velets midler.