Broen i Tangen Terrasse

Svar fra kommunen

 

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt med innspill til kommunens plan om å rive broen.
I dag mottok vi et svar fra kommuen angående denne saken og beboernes tilbakemeldinger.

Teksten under er klippet fra kommunens mail til velet.

########

Vi har skrevet noen få ord som vi håper kan være oppklarende og i tråd med beboernes ønsker:

Det vises til møte avholdt tidligere i sommer vedrørende bro i Tangen Terrasse over Edv. Jacobsens vei. I forkant av dette møtet har det kommet inn en rekke innspill fra beboere i området. Kommunen vil i dette skrivet forsøke å svare ut noe generelt rundt forslagene som har kommet inn og gi noen merknader til videre prosess.

Som kjent er broen stengt på bakgrunn av skader på konstruksjonen som gjør at det kun tillates ferdsel for gående og syklende. På nåværende tidspunkt gjennomføres det jevnlige kontroller for å følge utviklingen av skadeomfanget for å vurdere eventuelle behov for strakstiltak.

Kommunestyret har i tidligere vedtak besluttet at broen skal rives, uten at den bygges opp igjen. På bakgrunn av tidligere kostnadsoverslag vil det ikke være aktuelt å gjenoppbygge broen som åpner for kjøretøy. Det samme er gjeldende for reparasjon av eksisterende konstruksjon, da dette vil gi en svært begrenset levetid til omfattende kostnader.

Flere av innspillene fra beboere peker på viktigheten av å opprettholde broens funksjon som ferdselsåre for gående og syklende. Kommunen tar innspillet til etterretning og vurderer hvorvidt broen kan erstattes med en «enklere» konstruksjon kun tilrettelagt for gående og syklende i videre arbeid. Videre peker flere på at Edv. Jacobsensvei kan senkes ved høvling/sprenging. Dette er en løsning som ikke anses som hensiktsmessig.

Administrasjonen har i forbindelse med prosjektrapportering til kommunestyret innstilt på at broen kan opprettholdes all den tid den anses som tilstrekkelig trygg for gående- og syklende. Det vil videre vurderes enklere brokonstruksjoner for gjenoppbygging som kun er tilrettelagt for gående- syklende.

Videre prosess blir å avvente kommunestyrets beslutning for videre behandling.

Vennlig hilsen
Fredrik Blich
Avdelingsleder samferdsel
Prosjekt og forvaltning, samferdsel

Fortsatt ikke medlem?

Som medlem i vellet er du med på å øke trivselen
og tilhørigheten i nærmiljøet ditt.

Les hva ditt bidrag går til.